Nové ovladače systémů VRF

Fujitsu se začátkem roku 2017 př­edstavi­lo dvojici nových ovladačů pro systémy VRF.

Centrální ovladač UTY-DTGYZ1

Jedná se o moder­nizaci stávají­cího centrál­ního ovladače. Ač se zvenčí tváří stejně, uvnitř se toho událo opravdu hodně. Ovladač nyní nově nabízí vestavěný webserver, na který je možné se vzdáleně připojit pomocí internetu a plnohod­notně ovládat klimati­zační jednotky. Provoz jednotek je neustále monitoro­ván a pokud dojde k poruše, ovladač odešle upozorně­ní pomocí emailu. Díky sběru dat je možné taktéž provést rozpočet spotřebo­vané energie, postačí k venkov­ní jednotce připojit pulzní elektro­měr a do ovladače připojit dané příslušen­ství – následně je možné vystavit fakturu za spotřebo­vanou elektřinu na web rozhraní ovladače.
Parametry připojení zůstaly stejné. Pomocí ovladače UTY-DTGYZ1 je možné ovládat až 400 vnit­řních jednotek.

Malý hotelový ovladač UTY-R*RY

Ovladače UTY-RSRY a UTY-RHRY jsou taková dvojčata, která se od sebe liší pouze přítomnos­tí tlačítka pro volbu režimů, což u někte­rých instalací (v hote­lech a podobně) může být velkým přínosem. Oba ovladače se vyznačují velmi kompaktní­mi rozměry 120×75 mm, velkým podsvíce­ným displejem a možností připojení jak na jednotky od systémů VRF, tak i SPLIT*. Ovladače mají vestavěné teplotní senzory pro přesnější regulaci teploty v prosto­ru. Potěší i tlačít­ko pro volbu náklonu lamel, či možnost nastavení rychlosti proudění vzduchu.

Aktuali­zace ovladače UTY-RNRYZ2

V nepos­lední řadě stojí za zmínku moderni­zace oblíbené­ho dotakové­ho ovladače UTY-RNRYZ. Ten bude dodáván ve druhé generaci s možnos­tí napojení jak na VRF tak i SPLIT jednotky*. Jeho ostatní parametry zůstávají neměnné.

*Platí u nových vnitřních jednotek s podpo­rou připojení dvoudrá­tových ovladačů