Studie: Wellness centrum hotelu Horal, Velké Karlovice

Zadání

Výroba teplé vody pro wellness centrum horského hotelu HORAL. Získané teplo bude použito pro ohřev bazénové vody, vytápění objektu a ohřev užitkové vo­dy.

Požadav­ky:

  • voda v relaxač­ním bazénu +36°C
  • voda v dětském bazénku +36°C
  • voda v plavec­kém bazénu +28°C
  • teplota okolního vzduchu +33°C
  • minimální denní COP 2,5

Celkový potřebný výkon: 250 kW

Použité zařízení

  • 5 ks venkovních jednotek AJY144L­ALH
  • 5 ks vnitřních hydromo­dulů ATW-VRF

Popis

Instalace je netradič­ní již samotným umístěním jednotek, které jsou schovány pod slunící terasou hotelu. Umístění je natolik netypic­ké, že bylo nutné provést CFD analýzu pro zjištění možností instala­ce.

Při návrhu umístění jednotek bylo počítáno i s vyu­žitím odpadního tepla jež je do prostoru přiváděno vzducho­technic­kou jednotkou z bazéno­vých prostor.

Venkovní jednotky jsou osazeny centrál­ním vzducho­technic­kým deflekto­rem pro odvod vzduchu zbaveného tepla mimo prostor, kde je zařízení instalo­váno. Vnitřní hydromo­duly jsou umístěny v zadní části instalač­ního místa venkovních jednotek ve vlastní vytápěné místnos­ti.

Všechny moduly jsou hydraulic­ky spojeny do jednoho potrubí vedoucí do akumulač­ní nádrže, ze které je odebírána voda pro podlahové vytápění, výměníky vzducho­technik, výměníky bazénů a výměníky TUV.

Ke stažení

České reference systémů VRF
Katalog REFERENCE VRF czpdf7 MBpřed 10 lety

Světové reference systémů VRF
Katalog REFERENCE Fujitsu VRFpdf11 MBpřed 10 lety