Příslušenství IMPROMAT

  • Komunikač­ní ACC (Air Conditi­oner Controller) moduly jsou zařízení našeho vlastního dlouhole­tého vývoje, které v součas­né době dodáváme řadě distribu­torů FUJITSU GENERAL po celé Evropě. Tyto moduly umožňují ovládání venkovních jednotek Fujitsu General pomocí povelů z regulač­ního nebo nadřaze­ného řídícího systému. Využívají se všude tam, kde jsou instalo­vány venkovní jednotky Fujitsu General v kombi­naci se zařízením jiných výrobců. Často se jedná například o vzduc­hotechnic­ká zařízeni nebo tepelná čerpadla.