Servisní vybavení

 • Společnost IMPROMAT KLIMA spol. s r.o. po několika­letém vývoji dokončila vlastní servisní nástroj pro klimati­zační jednotky FUJITSU GENERAL. Produkt se skládá z několi­ka malých, jednoduše přenosných modulů, umožňují­cích otestová­ní jakékoliv části klimati­začního přístroje nebo funkčnost celé jednotky.

  CMTESTER tester DC kompreso­rů

  DC-MOTOR checker tester DC motorů ventilá­torů

  STEPPPER MOTOR checker Tester krokových motorků EEV a motorků žaluzií

  COMMSIM tester/si­mulator simulace vnitřní a venkovní jednotky, monitor komunika­ce

  LOGGER záznam komunikač­ních dat testova­ného zařízení pro PC analýzu

  COMTEST zkoušečka správného zapojení jednotek a jejich komunika­ce

  UPG Cable datový kabel pro softwaro­vý upgrade testova­cích mo­dulů

  UTI-FG-BT Bluetooth modul pro propojení venkovní jednotky s Android zařízením

  Servisní kufr aktuálně nedostup­ný!

Ke stažení

Technic­ký manuál
IMPROMAT INVERTER TESTER

Servisní software pro moduly UTI-INV
Program UTI-TOOL
Návod k progra­mu UTI-TOOL
Driver pro USB kabel
Sada SW pro UTQ-TOOLBOX

Aplikace FG Monitor pro Android FG Monitorap­k316 kBpřed 3 lety